Afvalwater wordt via de openbare riolering in een waterzuiveringsinstallatie geloosd. Dit is de normale ontlading. Maar niet elk huis is op de riolering aangesloten. Daarom moet afvalwater op een andere manier worden afgevoerd – via kleine waterzuiveringsinstallaties. Ontdek hoe deze werken, waar je op moet letten en hoeveel de installatie kost.

De belangrijkste feiten in het kort:

  • Kleine waterzuiveringsinstallaties zijn de moeite waard voor afgelegen individuele huizen en kleinere nederzettingen.
  • De installatie van zo’n afvalwaterzuiveringssysteem kost vanaf 6.000 euro.
  • Een gespecialiseerd bedrijf moet een waterzuiveringsinstallatie ten minste tweemaal per jaar onderhouden.

Wanneer heb je een kleine waterzuiveringsinstallatie nodig?

Ongeveer 97 procent van de huishoudens in Nederland is aangesloten op de openbare riolering. De overige drie procent voert zijn afvalwater af via zogenaamde kleine waterzuiveringsinstallaties. Ze zijn dan ook eerder zeldzaam en alleen nodig wanneer een aansluiting op grote wijkzuiveringsinstallaties om financiële, wettelijke of technische redenen niet haalbaar is.

Daarom zijn kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties bijzonder geschikt voor eigenaars van afgelegen individuele huizen, kleinere nederzettingen, herbergen en toevluchtsoorden.

Wat is een kleine waterzuiveringsinstallatie?

In een kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater van het huishouden opnieuw verwerkt – net als in het grootschalige model van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het wordt daarom ook wel een afvalwaterzuiveringsinstallatie genoemd. Zo’n installatie behandelt tot acht kubieke meter afvalwater per dag. Kleine waterzuiveringsinstallaties zijn ontworpen om huishoudelijk afvalwater te behandelen met een inwonerequivalent (i.e.) van 4 tot 50.

Wat betekent PE?

Het inwonerequivalent (p.e.) is een vergelijkende waarde bij waterbeheer die gebruikt wordt om de hoeveelheid verontreinigende stoffen in afvalwater aan te geven en aangeeft hoeveel inwoners er in het stroomgebied van een waterzuiveringsinstallatie wonen. Het bevolkingsequivalent wordt berekend door het aantal inwoners (EZ) op te tellen bij het bevolkingsequivalent (EGW). Het resultaat kan gebruikt worden om de belasting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te berekenen en de daaruit voortvloeiende tarieven voor het afvalwater. De PE vergelijkt de hoeveelheid afvalwater van commerciële bedrijven met de overeenkomstige hoeveelheid van huishoudens. EZ is het aantal werkelijke inwoners dat op de waterzuiveringsinstallatie is aangesloten.

Wat zijn de voorschriften en juridische aspecten?

De bevoegde gemeente, als de plichtdrager, beslist gewoonlijk bij verordening op basis van een afvalwaterverwijderingsconcept of afvalwater via de openbare riolering of via een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. Eigendomseigenaren kunnen de voorschriften voor de afvoer van afvalwater vinden in de gemeentelijke verordeningen. Er zij op gewezen dat particuliere kleine waterzuiveringsinstallaties sinds 2002 moeten voldoen aan de eisen voor de bescherming van waterlichamen – net als kleine gemeentelijke installaties.

De basis hiervoor is de Wet op de Waterhuishouding (WHG) en wordt aangevuld door de waterwetten van de Länder. In uitzonderlijke gevallen kunnen er ook afwijkende voorschriften zijn. Afvalwater mag alleen in een waterlichaam geloosd worden “als de hoeveelheid en schadelijkheid van het afvalwater volgens de stand van de techniek zo laag mogelijk gehouden worden, terwijl de desbetreffende procedures in acht genomen worden”, aldus de rechtsgrondslag voor kleine waterzuiveringsinstallaties van de Wetenschappelijke Dienst van de Bundestag. Deze bepaling vormt de kern voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud van een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De criteria voor het bepalen van de stand van de techniek vastgesteld:

Wie moet een kleine waterzuiveringsinstallatie onderhouden?

Het onderhoud van kleine waterzuiveringsinstallaties moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven en wordt voorgeschreven door de plaatselijke watermaatschappij. Daartoe sluit je als exploitant een onderhoudscontract met een onderhoudsbedrijf. Dit moet ook de verwijdering van zuiveringsslib en laboratoriumanalyses omvatten. Als dit onderhoud niet wordt uitgevoerd, bestaat het gevaar dat onvoldoende gezuiverd afvalwater in het milieu terechtkomt. Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade.

Onderhoud van een kleine waterzuiveringsinstallatie moet twee tot drie keer per jaar gebeuren. Houd gedetailleerde onderhoudsrapporten bij om aan de voorschriften te voldoen, want de gemeentelijke waterbeheerders vragen de documenten met regelmatige tussenpozen op.

De onderhoudsbedrijven kunnen de onderhoudslogboeken ook rechtstreeks naar de plichtdragers sturen, als jij als exploitant van de installatie een schriftelijke volmacht verleent. In sommige gemeenten of districten mogen alleen gecertificeerde onderhoudsbedrijven het onderhoud uitvoeren. Informeer je daarom van tevoren bij je verantwoordelijke instantie.

Neem de volgende punten in het onderhoudscontract op:

  • Duur van het contract
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Type en grootte van het systeem
  • Plaats van de kleine waterzuiveringsinstallatie
  • Gedetailleerde lijst van werkzaamheden
  • Onderhoudsfrequentie
  • Onderhoudskosten

Hoe werken kleine waterzuiveringsinstallaties?

Een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat gewoonlijk uit drie tanks: de bezinktank, een biologische tank en een nabezinktank. In de bezinktank worden vaste stoffen en vetten van het afvalwater gescheiden en als fecaal slib afgezonderd. Na deze eerste behandeling komt het afvalwater in de biologische zuiveringsfase, waar micro-organismen het afvalwater reinigen, waarvoor een goede toevoer van zuurstof nodig is. De micro-organismen worden er weer uitgefilterd in de secundaire klaringsinstallatie en naar het biologische bekken teruggevoerd. Het eindresultaat is gezuiverd water.

Het SBR proces

Kleine waterzuiveringsinstallaties kunnen verschillende zuiveringstechnieken gebruiken, maar de meest gebruikelijke is de sequentiële biologische zuivering (SBR), die sinds 2000 beschikbaar is voor kleine waterzuiveringsinstallaties. In dit proces vinden biologische zuivering en secundaire zuivering in dezelfde tank plaats. Alleen de primaire bezinking vindt plaats in een aparte bezinkbak. Na de primaire bezinking wordt de tweede bak belucht, zodat de micro-organismen voldoende zuurstof hebben voor hun werk. Zogenaamd geactiveerd slib, dat bestaat uit de micro-organismen, bezinkt op de bodem. Dit proces wordt in de SBR sedimentatie genoemd en wordt gevolgd door decanteren. Daarbij zuigt een telescopische schuifklep de heldere laag water af die boven het slib bezinkt.

Procédé met vast bed

Een alternatieve oplossing voor SBR zijn zogenaamde vaste bedden. Dit zijn ondergedompelde vastbedsystemen, druppelfiltersystemen of aangelegde wetlands. Vooral de laatste variant is een populair alternatief. Hier nemen met planten bedekte bodems, wetlands, plantenbedden of vijvers de zuivering van het afvalwater over door het er doorheen te laten stromen. De planten, micro-organismen en bodem filteren zwevende stof uit het water. Vergeleken met dergelijke vastbedsystemen zijn kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties met SBR zijn plantenbedden veel ruimtebesparender. Anderzijds zijn aangelegde wetlands volledig biologisch en is geen kunstmatige beluchting nodig, omdat de micro-organismen zuurstof krijgen via de plantenwortels.

In een trickling filtersysteem zuiveren ook micro-organismen het afvalwater. Deze vormen zich op een druppelfilter, dat meestal bestaat uit een laag lavaslakken of plastic. Vóór deze biologische zuivering passeert het afvalwater ook een grove voorzuivering in trickling filter systemen. De micro-organismen worden door secundaire bezinking weggespoeld. Het voordeel van dit proces is dat er betrekkelijk weinig energie verbruikt wordt, maar dat de nitraten vaak onvoldoende worden afgebroken.

Vast-bed systemen worden ook wel vast-bed reactoren genoemd en bestaan uit een tank die kunstmatig belucht wordt. In deze tank zijn ingepakte bedden (vast bed), gemaakt van basalt, plastic of lava, op het poreuze oppervlak waarvan de micro-organismen leven. Bij het proces wordt geactiveerd slib geproduceerd, dat opnieuw behandeld moet worden.

Herinrichting van een kleine waterzuiveringsinstallatie

Bestaande kleine waterzuiveringsinstallaties met een driekamersysteem kunnen worden omgebouwd tot een volledig biologische kleine waterzuiveringsinstallatie. Septische tanks en opvangputten kunnen ook op deze manier worden omgebouwd. Hiervoor zijn er overeenkomstige ombouwsets met SBR systeem of vast-bed proces. Voor het retrofitten moet de put grondig gereinigd worden, waarvoor je een verhuisbedrijf en een spoelwagen moet inhuren. Zorg er ook voor dat er een aansluiting voor elektriciteit is voor het nieuwe systeem.

Wat kost de installatie van een klein afvalwaterzuiveringssysteem?

Als eigenaar van een eigendom kun je bij je gemeente een aanvraag indienen voor de bouw van een kleine waterzuiveringsinstallatie. Daar kun je ook vinden aan welke voorschriften van de bouwinspectie en de waterwet je moet voldoen bij het plannen van individuele afvalwaterzuivering. De kosten voor een afvalwaterzuiveringsoplossing beginnen bij 6.000 euro, afhankelijk van de fabrikant. Deze hangen af van verschillende factoren, zoals het soort zuiveringssysteem, het type septic tank, het aantal PE, de reinigingsklasse en het onderhoud.

Hoewel er nauwelijks prijsverschillen zijn tussen de verschillende zuiveringstechnieken, zijn er soms aanzienlijke verschillen in onderhoudskosten. Rietbedzuiveringsinstallaties zijn het goedkoopst, en kosten ongeveer 150 euro per jaar voor onderhoud. SBR kleine waterzuiveringsinstallaties en trickling filterinstallaties zijn aanzienlijk duurder. Hier zijn de onderhoudskosten ongeveer 350 per jaar. Met ongeveer 200 euro ligt het onderhoud van vastebedsystemen in de middenmoot.