Schade aan gebouwen is altijd ontnuchterend en meestal het gevolg van een ondeugdelijke constructie. Lees hier welke schade het meest voorkomt en wie daarvoor aansprakelijk is.

Schade aan gebouwen komt steeds weer voor en veroorzaakt onnodige kosten. In Nederland is het aantal bouwschades bij de bouw van nieuwe woongebouwen met 89 procent gestegen. Gemiddeld stegen de kosten van de bouwschade van 49.000 euro in 2006/2008 tot bijna 84.000 euro in 2018.

De oorzaken zijn meestal gelijkaardig: verkeerd gebruik, slijtage, stormen, verwaarloosd onderhoud. Niet zelden gaat dit gepaard met een waardevermindering van het gebouw en soms is er zelfs een risico voor de gezondheid als het metselwerk bijvoorbeeld is aangetast door schimmel. Vooral daken, plafonds, vloeren, wanden en bouwkundige voorzieningen zijn gevoelig voor gebreken. Doordringend vocht, onjuiste uitvoering, maatfouten, scheuren en verkeerde afdichting zijn de overheersende schadepatronen.

Volgens de autoriteiten zijn de belangrijkste redenen voor de alarmerende cijfers de hoge marktbenutting, het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en de ontoereikende planning.

Wat is het verschil tussen een bouwgebrek en bouwschade?

Vaak wordt ervan uitgegaan dat bouwfouten en bouwschade hetzelfde zijn. Hoewel ze meestal verwant zijn, beschrijven ze niet dezelfde situatie.

Constructiefouten worden meestal veroorzaakt door een fout tijdens de bouw, zodat het gebouw niet is wat daadwerkelijk is overeengekomen in het bouw- of koopcontract. Dit resulteert in zogenaamde structurele schade. Als het gebouw bijvoorbeeld onvoldoende is afgedicht (constructiefout), kan er nu water in het gebouw dringen en kan er schimmel ontstaan (bouwschade).

Wie is er aansprakelijk voor structurele schade?

In de regel bepaalt het bouwcontract dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het gebouw en het na voltooiing in perfecte staat aan de eigenaar overhandigt. Indien de opdrachtgever echter tijdens de acceptatie constateert dat de afspraken niet zijn nagekomen en dat er reeds sprake is van structurele schade, is de onderneming die de reparatie uitvoert, verplicht de schade te herstellen. Om dit te kunnen doen, moet de schade echter aantoonbaar door het bedrijf zijn veroorzaakt.

Opstellen van een schaderapport voor gebouwen

Schade aan gebouwen moet in ieder geval worden gedocumenteerd. Het is het beste om een onderzoek naar de schade aan een gebouw uit te voeren, dat dient om alle gebreken te registreren. Een landmeter zal het gebouw inspecteren en vervolgens een document opstellen. Met zijn knowhow en zijn meetinstrumenten kan de expert de omvang van de structurele schade beter bepalen dan een leek. Bovendien kan hij nu al aanbevelingen doen voor passende renovaties en ruwweg berekenen hoeveel de kosten zullen zijn.

Goed om te weten: Een rapport over de schade aan een gebouw wordt in de rechtbank als bewijs beschouwd. Dit betekent dat iedereen die schadevergoeding wil eisen meer kans heeft.

Tot wanneer kan de schade aan een gebouw worden gemeld?

Na de oplevering van het gebouw is er een garantie van ongeveer vijf jaar. Binnen deze periode kan de bouwheer-eigenaar bouwgebreken melden aan het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen. Dit bedrijf moet dan de gebreken verhelpen, mits kan worden aangetoond dat de gebreken daadwerkelijk door het bedrijf zijn veroorzaakt.

Tip: Houd de vervaldatum van de meldingstermijn in de gaten. Na 5 jaar kunt u opnieuw een landmeter of een deskundige opdracht geven om het gebouw nog een laatste keer te inspecteren op gebreken en beschadigingen.

Goed om te weten: Zelfs als u een bouwfout vindt en de aandacht van het bedrijf erop vestigt, blijft de verjaringstermijn lopen.

De meest voorkomende structurele schade

Er is een hele reeks van structurele schade die steeds opnieuw optreedt – maar die gemakkelijk kan worden vermeden als ze goed gepland en uitgevoerd worden. Deze omvatten:

Schimmel

Schimmel treedt steeds weer op als een constructiefout. Meestal gebeurt dit wanneer er te veel vocht in huis is. De oorzaak kan bijvoorbeeld onvoldoende waterdichtheid zijn. Om schimmelvorming te voorkomen, moet er voldoende thermische isolatie worden aangebracht. Het is ook belangrijk om goed te ventileren en te verwarmen.

Keldervochtigheid

Vocht in de kelder kan verschillende oorzaken hebben: Structurele defecten, schade door het binnendringen van water als gevolg van een defecte of ontbrekende kelderafdichting, schade aan leidingen of een defecte ventilatie. Laat een expert bepalen met welke zaak je te maken hebt. Houd er rekening mee dat er ook “gemengde gevallen” kunnen bestaan.

Scheuren

Scheuren zijn altijd lelijk om naar te kijken en verschijnen op vloeren, plafonds en muren. Zolang ze de constructie en de stabiliteit niet in gevaar brengen, kunt u gerust zijn en ze laten invullen. Als het echter gaat om diepere, schuine scheuren, ook wel “zettingsscheuren” genoemd, dan is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te laten repareren.

Schade aan balkons en terrassen

Balkons en terrassen moeten altijd een helling hebben zodat het regenwater kan weglopen. De grond moet ook verdicht worden, anders bestaat er een risico op verzakking.

Dakschade

Tijdens de bouw van het dak van het huis moet erop worden gelet dat de dakversteviging zorgvuldig wordt gepland en goed wordt uitgevoerd. Daarnaast moet worden gezorgd voor thermische isolatie en winddichtheid.